Uslovi kupovine

Podaci o trgovcu : Mediumgroup doo
Fruškogorska 24, 21000 Novi Sad
Matični broj: 20094010
PIB: 104131984
Šifra i naziv delatnosti: 7311 – delatnost reklamnih agencija
Web: www.zoy.rs
Kontakt mail: info@zoy.rs
Kontakt tel: +381 60 474 66 60

Opšte

Opšti uslovi su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o trgovini, Zakonom o elektronskoj trgovini i dr. zakonima Republike Srbije koji regulišu ovu oblast. „Zoy.rs prodavnica“ (u daljem tekstu „internet prodavnica“) upravlja kompanija Mediumgroup d.o.o. Novi Sad, koja je takođe pružalac usluga elektronskog poslovanja (u daljem tekstu „trgovac“).

Ovi Opšti uslovi i pravila definišu rad internet prodavnice, prava i obaveze gosta i registrovanog kupca odnosno potrošača kao i poslovni odnos između trgovca i potrošača internet prodavnice.

Ovi Opšti uslovi predstavljaju i odredbe Ugovora o kupoprodaji između trgovca i potrošača koji naručuju robu preko internet prodavnice www.Zoy.rs.

Kupovina u internet prodavnici dozvoljena je samo punoletnim licima. Maloletnim licima nije dozvoljeno da obavljaju kupovinu. U suprotnom , smatraće se da je maloletnik  nedozvoljeno pristupio sajtu krivicom lica koja su odgovorna za njega zbog njihove neadekvatne kontrole i neadekvatnog  nadzora maloletnika.

Detaljne informacije o rukovanju ličnim podacima potrošača, kao i sve drugo o pravima pomenutih lica u vezi sa obradom i rukovanjem njihovim ličnim podacima, nalaze se u dokumentu Politika privatnosti .

Ponuda robe

Zbog prirode internet poslovanja, ponuda robe u internet prodavnici menja se i ažurira često i brzo. Uprkos nastojanju da se potrošaču obezbede precizne i tačne informacije o robi, može doći na sajtu do slučajne greške u navođenju cene, opisu ili stanju robe. U takvim slučajevima, ukoliko je  samo kreirana porudžbenica, ali nije potvrdjena,  trgovac će odmah stornirati tu porudžbenicu zbog slučajno i greškom netačno navedenih bitnih podataka o robi, i o tome će odmah elektronski obavestiti  potrošača. Naročito bitni podaci su cena, sadržaj deklaracije robe, numerički broj artikla, način plaćanja i plaćanje, ,postojanje robe na zalihama i sl.

Potrošač se na ovu odluku trgovca nema prava žaliti niti od trgovca zbog ovakvog postupanja zahtevati nekakvu naknadu štete, ni materijalnu, ni nematerijalnu.

Načini plaćanja i isporuke

  •  plaćanje pouzećem gotovinski u trenutku isporuke
  •  uplatom na račun (e-banking ili uplatnicom na šalteru Pošte ili banke) 
  •  platnim karticama tokom procesa kupovine na sajtu

Svoju narudžbinu možete platiti koristeći platne kartice Visa, Visa Electron, MasterCard, DinaCard.

Iznos za plaćanje naručene robe sadrži cenu robe koja je navedena na sajtu u internet prodavnici i iznos troškova isporuke, ako se isporuka plaća, a u slučaju besplatne isporuke, iznos za plaćanje obuhvata samo cenu naručene robe.

Po poručivanju i odabiru plaćanja bankovnom karticom, platna kartica će biti zadužena dana kada isporuka bude obavljena.

Isporuka robe je moguća na sledeći način:

  • na kućnu adresu; standardna isporuka, 2-5 radnih dana

Cene

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD) i uključuje porez na dodatu vrednost koji pada na teret trgovca po svim važećim stopama propisanih zakonom.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Popusti, promotivni kodovi i druge pogodnosti se ne sabiraju, osim ako izričito nije navedeno u internet prodavnici. 

Podaci i informacije o cenama su podložne promenama. U slučaju promena cena robe nakon prijema porudžbine, a pre nego što trgovac istu elektronski potvrdi potrošaču, trgovac će:

  • elektronski odmah obavestiti  potrošača o promeni cene, odnosno o novoj ceni, pitati ga da li ostaje pri narudžbini  robe po novoj ceni i obavestiti ga da će se smatrati da je od porudžbine odustao ukoliko u roku od 48h od dana prijema obaveštenja  trgovcu ne da nikakav odgovor ili da odgovor koji ne sadrži odgovor na postavljeno pitanje.

Izjava o PDV-u

PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Proces kupovine

Poručivanje

Nakon kreiranja porudžbine potrošač će dobiti od trgovca posebnu elektronsku poruku kojom se potvrdjuje da je porudžbina uspešno kreirana odnosno primljena sa specifikacijom sadržaja primljene el. poruke odnosno porudžbine (naziv robe, količina, cena i ukupni iznos za plaćanje  naručene robe). Ova elektronska poruka trgovca predstavlja njegovu potvrdu da je ispunjen uslov da porudžbenica bude dalje procesuirana i nikako ne predstavlja zaključenje Ugovora o kupoprodaji.

Procesuiranje porudžbenice predstavlja detaljnu kontrolu ispravnosti porudžbenice kao i kontrolu da li naručeni artikal  postoji na zalihama, da li su bitni podaci o artiklima ispravno i tačno bili istaknuti na sajtu prilikom poručivanja i dr.

Nakon što porudžbenica uspešno prođe procesuiranje kod trgovca, trgovac šalje  potrošaču email kojim ga decidirano obaveštava da je porudžbina potvrdjena  i/ili spremna za isporuku, i tada se smatra da je time zaključen Ugovor o kupoprodaji robe.

Trgovac će stornirati  porudžbenicu i ako nakon njenog potvrđivanja, konstatuje da te robe nema na zalihama i o tome će odmah obavestiti mejlom potrošača. Potrošač  nema prava žalbe na storniranje porudžbenice, niti ima prava potraživati od trgovca  bilo kakvu naknadu štete zbog toga. Storniranje porudžbenice u ovakvim situacijama smatraće se sporazumnim raskidom  ugovora o kupoprodaji .

Nakon isporuke porudžbine nije moguće promeniti ili otkazati istu, osim u okviru prava kupca na Odustanak od ugovora (član 28. i 29. Zakona o zaštiti potrošača).

Isporuka robe

Trgovac priprema i šalje naručene proizvode u najkraćem mogućem roku, do pet radnih dana nakon što je porudžbina potvrđena i obaveštava o tome kupca putem emaila.

Isporuka robe prema navedenim uslovima se obavlja isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko roba ne bude isporučena  u napred navedenom roku, ugovor o kupoprodaji se smatra automatski raskinutim i trgovac je u obavezi da bez odlaganja, a najdalje u roku od 14 dana od dana isteka roka za dostavu robe, potrošaču vrati primljeni novčani iznos po osnovu cene robe uplatom na račun dostavljen od strane kupca, bez kamate. Potrošač nema prava na nekakvu naknadu štete od trgovca zbog toga.

Ukoliko je roba plaćena platnim karticama, novac se vraća uplatom na tekući račun korisnika kartice.

Kupoprodajni ugovor i izdavanje računa

Trgovac izdaje račun kupcu koji kupi proizvod iz internet prodavnice, sa specifikacijom kupovine. Kupoprodajni ugovor u obliku naloga za kupovinu se čuva u elektronskom obliku na serveru trgovca.

Od trenutka zaključenja kupoprodajnog ugovora sve cene i ostali uslovi kupovine su fiksni i nepromenljivi.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru u roku od dve godine od dana kupovine. 

Odustanak od kupovine

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od momenta kada roba dospe u posed kupca (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji dobija u paketu sa isporučenim artiklima, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Roba koja se vraća šalje se po uputstvu za povrat artikala zajedno sa računom i popunjenom izjavom za odustanak od ugovora koja se dobija u paketu po isporuci. 

Dokumenta u vezi sa porudžbinom možete preuzeti i ovako :

Ugovor o kupoprodaji zaključen na daljinu

Izjava o odustanku od ugovora – Pošaljite nam zahtev i poslaćemo Vam dokument putem e-mail-a.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora zaključenog na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu poštom, na adresu ZOY prodavnice, u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu.

Kupac snosi teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

Protekom roka od 14 dana od momenta kada roba dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik, prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora.

Kupac je dužan da vrati robu prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora prodavcu. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greška prodavca. Kada prodavac primi robu, obavestiće kupca putem e-mail-a o prijemu vraćene robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe, koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno, kako bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Roba se ne može menjati.Ako kupac želi zamenu, mora vratiti robu u skladu sa postupkom vraćanja i napraviti novu porudžbinu. Opcija povrata se ne odnosi na već korišćene proizvode i proizvode koji više nisu originalno upakovani ili je originalno pakovanje oštećeno. Prilikom povrata robe istu je potrebno vratiti u ispravnom stanju, nekorišćenu, sa zaštitnom etiketom i u originalnom pakovanju na kome ne sme biti oštećenja.

U slučaju korišćenja prava na odustanak od ugovora prodavac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od kupca bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak od ugovora. Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji. Kada se izvrši povrat sredstava,kupac dobija e-mail obaveštenje o izvršenju.

U slučaju vraćanja artikala, koji predstavljaju predmet Ugovora o prodaji na daljinu i sledstveno povraćaja sredstava kupcu, koji je platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Mediumgroup d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši preko VISA, EC/MC,Dina i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka, na zahtev prodavca, obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Šta se ne smatra odustankom od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača:

Ukoliko kupac nakon što je naručio određeni artikal putem Zoy Internet prodavnice i poružbenica mu je potvrđena od strane Zoy Internet prodavnice ne preuzme pošiljku, nakon dva pokušaja dostavljanja od strane kurirske službe sa kojom Mediumgroup d.o.o. Novi Sad ima zaključen Ugovor o pružanju ekspresnih usluga u unutrašnjem saobraćaju, smatra se da kupac nije odustao od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača. U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ukoliko kupac ne preuzme naručene artikle, ugovor o prodaji se raskida zbog povrede ugovorne obaveze preuzimanja stvari i isplate kupoprodajne cene od strane kupca, te prodavac ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema opštim pravilima o naknadi štete. Obaveza naknade štete se smatra dospelom od trenutka nastanka štete. Dakle, u slučaju nepreuzimanja pošiljke, kupac je dužan da prodavcu naknadi nastalu štetu, u visini troškova transporta.

U cilju izvršenja povrata poručenog, kupci treba da kontaktiraju prodavca putem telefona 060 474 66 60 

ili slanjem e-mail-a sa svojim ličnim podacima (ime i prezime i kontakt telefon) i brojem porudžbine na e-mail adresu info@zoy.rs

Reklamacije – neipravnost ili oštećenje proizvoda

Ako kupac dobije oštećenu robu, može je vratiti uz priloženi obrazac za vraćanje, koji označava koji proizvod želi da vrati i zašto. Po prijemu robe od strane trgovca, kupac dobija obaveštenje o vraćenoj robi i postupku za rešavanje reklamacije. Ako reklamaciju potvrdi i odobri stručna služba za rešavanje reklamacija, kupac ima mogućnost zamene robe, povrata kupoprodajne cene ili uklanjanja greške. U slučaju pozitivno rešene reklamacije, trgovac nadoknađuje kupcu troškove povrata oštećene robe.

Sve reklamacije se rešavaju u skladu sa Pravilnikom o rešavanju reklamacija Mediumgroup doo Novi Sad.

Originalnost proizvoda

Kao ovlašćeni prodavac u internet prodaji, trgovac prodaje samo originalne proizvode. 

Zaštita ličnih podataka

Trgovac preko ZOY internet prodavnice prikuplja lične podatke i obrađuje ih u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Sve informacije o obradi ličnih podataka i pravima korisnika i kupaca nalaze se u Politika privatnosti

U ime Zoy internet prodavnice obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Mediumgroup doo] (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ograničenje odgovornosti

Zoy Internet prodavnica nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, kao i da koristi što verodostojnije fotografije artikala. Međutim, nije u mogućnosti da garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda kompletni, pouzdani, bez grešaka i da u potpunosti odgovaraju proizvodu.

Sve fotografije robe  su simbolične i približno odgovaraju izgledu robe, a potrošač nema prava ulagati reklamaciju  zbog toga što isporučena roba nije apsolutno saglasna sa objavljenom fotografijom na sajtu . 

Preuzimanje porudžbine

Mediumgroup doo – Zoy internet prodavnica sarađuje sa kurirskim službama koje vrše uslugu isporuke u naše ime.
Mediumgroup doo ne može garantovati za rad kurirskih službi koje posluju potpuno nezavisno.

U slučaju isporuke kurirskom službom, uzimaju se u obzir uslovi isporuke koje kupac može proveriti prateći paket i njegov status pomoću koda pošiljke.


Saglasnost i promena uslova korišćenja

Korišćenjem naše internet prodavnice odnosno klikom na polje ,,potvrdi narudžbinu,, potrošač izjavljuje da je obavešten o sadržaju ovih Opštih uslova i da ih u celini prihvata i saglasan je sa njima.

Sadržaj uslova korišćenja i prodaje možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti kupca. Neophodno je periodično proveravanje sadržaja ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena uslova korišćenja i prodaje biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.

Podrazumevamo da ste time što koristite našu veb aplikaciju prethodno pročitali i saglasili se sa uslovima korišćenja, odnosno saglasili se sa Politikom privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Opšte uslove poslovanja usvojila je kompanija Mediumgroup doo, Novi Sad.
11.04.2022.

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte naš kontakt centar
info@zoy.rs 

Želimo vam prijatnu kupovinu u našoj internet prodavnici!